Usporedni test programa za konverziju izme\u Latin2 i Croscii standarda za raspored hrvatskih slova na ra^unalima

Guida #14 - 7.sije~anj 96


============================================================================
Test DOS konvertora
----------------------------------------------------------------------------
== By: Mario Splivalo (FidoNet: 2:381/121), iz konferencije DomaciSW.HR ===

        USPOREDNI TEST PROGRAMA ZA KONVERZIJU IZME\U LATIN2 I CROSCII
            STANDARDA ZA RASPORED HRVATSKIH SLOVA NA RA^UNALIMA


UVOD

        Testirana su tri (doma}a, naravno) programa za konverziju izme|u u
naslovu spomenutih standarada.  To su CONVERT, autora Kasima Terezi}a,
HRCONV autora Davora Petri}a i CROVERT autora Domagoja Klepca.

        Tu nemam vi{e {to dodati osim da je HRCONV sastavni dio paketa
HR_TIPKE v1.6 a CROVERT je novija ina~ica programa METNIGA.  Eto.  Programi
su naravno za MS-DOS operativni sustav.

KONFIGURACIJA NA KOJOJ JE TESTIRANO

        Prvo rije~ dvije o konfiguraciji.  Dakle, svi su testovi vr{eni na
PC kompatibilnom ra~unalu sa 386DX procesorom na 40 MHZ (Landmark v2.0 veli
da se pona{a kao AT na 58.20 Mhz), HD diskom brzine 18ms, sa u~itanim
NCACHE2.

TKO JE NAJBR@I

        O ~emu se radi?  Naime, vr{io sam po tri testa za svaki program.
Test se sastojao od prebacivanja tri datoteke (svaka za sebe) iz CROASCIIja
u LATIN2.  Svaka je datoteka 'propu{tena' kroz program 5 puta, pa je za nju
izra~unat prosjek.  Uostalom, evo tabele:

            BLEFERI.TXT   HR_TIPKE.DOC    MESSAGES.DAT      PROSJEK

CROVERT       1.82 sec      2.09 sec        9.81 sec
             55.09 kb/sec  56.96 k/sec     66.46 kb/sec      59.5 kb/sec

CONVERT       9.55 sec     10.91 sec       52.20 sec
             10.50 kb/sec  10.91 kb/sec    12.45 kb/sec      11.3 kb/sec

HRCONV      nije htio      12.06 sec       62.23 sec
            proraditi!      9.87 kb/sec    10.47 kb/sec      10.2 kb/sec

naredba       0.62 sec      0.66 sec        2.64 sec
COPY        161.74 kb/sec 180.24 kb/sec   221.62 kb/sec     187.9 kb/sec


        Nareba copy je navedena samo radi usporedbe.

        Evo i ne{to vi{e o datotekama:

BLEFERI.TXT - ~isti ASCII text - 100280 bajtova
HR_TIPKE.DOC - ~isti ASCII text - 119047 bajtova
MESSAGES.DAT - qwk paket sa HELICOM BBS-a - 652032 bajtova

        Mislim da nije potreban nikakav komentar.  Domagojev CROVERT je
ubjedljivo najbolji, dok su preostala dva podjednaki!

OP]ENITO O SVAKOM PROGRAMU

        HRCONV

        Po~eo sam od ovog program~i}a jer je definitivno najlo{iji!
Program izgleda kao da je napisan na brzinu, ne pokazuje nikakve podatke
tokom prevo|enja, spor je (ne{to sitno sporiji od HRCONV-a).  Nezna
prepoznati ASCII crte`e (recimo origin TVRI BBS-a) i sli~no.  Iako je
program sastavni dio paketa HR_TIPKE, kvalitetom jaaako zaostaje za
osnovnim programom tog paketa.  Omogu}ava konverzije izme|u LATIN2 i
CROSCII, ili iz jednog od ta dva u czs (bez kvacica!)

        CONVERT

        Ovaj program je dobar.  Ne jako dobar, ali dobar.  Glavna mu je
mana velika sporost (tek ne{to br`i od CONVERTA), ali je zato grafi~ki jako
lijepo ure|en.  Prepoznaje ASCII crte`e i Internet adrese, i ne prevodi ih
(jasno, ako se radi o konverziji iz ASCII-LATIN2).  Omogu~uje konverzije
izme|u LATIN2, CROSCII, WIN (CP1250), CZS.  Zanimljivo je to {to mo`e
(poku{a!) vratiti tekst iz CZS u jedan od prije navedenih.  Naravno, to je
nemogu}e, pa taj teksti naj~e{}e i`gleda ovako.  [vako je {lovo {umnik!  Da
je ne{to br`i, bio bi sasvim solidan.  Ne mogu vam ga preporu~iti, jer
svugdje mo`ete na}i...

        CROVERT

        Ovaj program je odli~an.  Ne ba{ savr{en, ali...  Glavna mu je mana
"ru`no}a".  Naime u usporedbi sa CONVERTOM je u`asno nepristupa~an!
(Pogotovo kad vidite sve one boje u CONVERTU, pa probate ovo.  Brrr.) Ali!
Ovaj je program definitivno najbr`i (puuno br`i od oba testirana!), i to mu
je najve}a prednost.  I ne samo to.  Podr`ava koverziju izme|u CROSCII,
LATIN2, WIN (CP1250), D-STANDARD, ISO, iz jednog u drugi, i naravno, svaki
od gore navedenih u czs.  Jako je korisna i mogu}nost pretvorbe svih gore
navedenih standarda u jedan!  Npr.  svi u LATIN2.  Naravno, to mogu i
gornja dva programa, ali onda je potrebno dva puta pokretati program.  A da
ne govorim, da CROVERT ima puno vi{e standarda koje razumije.  Iako, neznam
ba{ {to }e vam ISO, ali...  nek se na|e!

NAPOMENA

        Verzija koju sam od Domagoja Klepca dobio na testiranje je demo
demoa, tako da jo{ nije dostupna po BBS-ovima.  Mo`e se na}i starija
ina~ica, koja je potpuno identi~na ovoj koja je bila testirana, osim {to
nema ISO standard.  Ali to vam ionako netreba (ili treba?  ^udno!)

        Ina~e je Domagoj obe}ao i install program, podr{ku off line
readerima, i sli~no.  Nova ina~ica bi se trebala pojaviti do nove godine.

        Jo{ ne{to!  Sigurno ste primjetili da sam gre{kom pro{li test
(HR_TIPKE vs TIPKA) napisao u CP852.  E, to mi se vi{e nemo`e desiti, jer
CROVERT automatski prevede poruke u CROSCII.  Isto tako nemam problema sa
porukama ljudi koji pi{u u CP852.  Meni je sve uvijek isto!  (P.S.  Znam da
ga malo reklamiran, ali zbilja dobro do|e!)

I NA KRAJU

        [to re}i?  Ako vam je potreban program za konverziju izme|u
standarda, a vjerujem da jest ako se bavite BBS-ingom(!), nabavite CROVERT.
Brz je, i to je dovoljno.  A i ostalo ne}e razo~arati!

        Va`no je spomenuti da nijedan od testiranih programa nezna
konvertirati WORD ili WORDPERFECT dokument, iako Domchi i o tome pri~a.
Ipak, uz HRCONV se dobije i makro za WordPerfect koji }e vrlo jednostavno
prevoditi va{e tekstove u WP-u za DOS.  Jako jako dobro!!!  Podr{ke za Win
u ina~ici 1.6 nema!
===========================================================================


Home Page Previous Page
This page is maintained by Zdravko Blagdan (blagi@altbbs.fido.hr). Last modified 4 Apr 1999.